Het verstrekken van uitkeringen

Het verstrekken van uitkeringen
Het UWV werkbedrijf schrijft mensen in als werkzoekende Voor een aanvraag voor een uitkering moet uzelf een afspraak maken met de ISD.

Indien u geen eigen inkomsten heeft en geen aanspraak kan maken op een uitkering van een andere instantie en u voldoet aan de gestelde voorwaarden, is de ISD wettelijk verplicht u een bijstandsuitkering te verlenen. Door middel van een bijstandsuitkering kan ervoor worden gezorgd dat u wel voldoende inkomsten heeft om van te leven. Met andere woorden: u kunt met de bijstandsuitkering voorzien in uw bestaanskosten.

Indien u wel over eigen inkomsten beschikt, maar die zijn te laag om in uw bestaanskosten te voorzien, dan heeft u recht op een aanvullende bijstandsuitkering tot het geldende normbedrag.

Het verstrekken van bijzondere bijstand

Indien uw inkomsten totaal minder zijn dan 110% van het minimumloon, kunt u  bijzondere bijstand aanvragen, alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Of deze bijstand wordt verleend is afhankelijk van het soort kosten en de persoonlijke omstandigheden. Verder is het van belang deze bijstand aan te vragen vóórdat u de bijzondere kosten maakt.